Osobní údaje

 8,700 total views,  2 views today

Všeobecné podmínky

Nový cestovatel, z.s., IČ 04015461 je veden v pod spisovou značkou L 20509 u Krajského soudu v Brně (dále jen Nový cestovatel z.s. Nový cestovatel z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v ul.. Čtvrtky 702, 768 21 Kvasice.

Členství

Členem Nového cestovatele z.s. se může stát každá fyzická, nebo právnická osoba, bez ohledu na věk, státní příslušnost nebo jiné vlastnosti. Členství vzniká na základě písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum narození , datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Veškeré aktivity klubu jsou pro členy spolku. Akce jsou organizovány pro přátele, nejsou vedeny cestovní kanceláří.

Kodex ochryny osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Jsme potěšeni vaší návštěvou na webových stránkách novycestovatel.cz a také vaším zájmem o naši činnost. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při komunikaci a realizačních procesech bereme na zřetel.

Nový cestovatel z.s. se sídlem Čtvrtky 702, Kvasice 767 21, IČ 04015461 shromažďuje osobní údaje, které jsou potřebné pro vznik členství s právem zúčastnit se cesta a expedic. Údaje zpracováváme ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také již s přihlédnutím k úpravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. května 2018.

Správce a plnění smlouvy

Správce vašich osobních údajů je předseda Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice 768 21. Správce bude z důvodu zajištění plnění smlouvy zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v následujícím rozsahu: titul,  jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt a datum narození. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě. Vaše údaje budou uloženy v informačním systému správce.

V případě některých činností jako např. fakturace, vymáhání pohledávek či správa informačního systému spolupracuje správce s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit dle práva. Osobní údaje jinak budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od jeho ukončení za účelem archivace. Osobní údaje budou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům správce. Správce si Vás dále dovoluje informovat, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je povinné a nezbytné pro plnění smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné  smlouvu uzavřít.

Informační e-maily

Na základě uděleného souhlasu bude správce zpracovávat pro účely rozesílání informačního e-mailu o činnosti Nového cestovatele z.s. Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa. Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je správce oprávněn používat elektronickou adresu za účelem šíření sdělení týkajících aktivit Nového cestovatele z.s. V těchto případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za informačním účelem je dobrovolné. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě po dobu maximálně trvání smlouvy ode dne udělení souhlasu se zpracováním do vyjádření Vašeho nesouhlasu. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla správce nebo na e-mail správce: gdpr@novycestovatel.cz

Změny osobních údajů

Budeme rádi, když nás budete informovat o změně vašich osobních údajů, abychom např. zajistili správné doručování informací o plánovyných aktivitách.

Bezpečnost

Správce přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Poučení

Správce Vás tímto informuje, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo  domníváte-li se, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem/GDPR, především jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel  zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Správce Vás dále informuje, že máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu: gdpr@novycestovatel.cz